منبع نور و توانسنج نوریهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.